گزارش محرمانه بازرس ویژه به رییس جمهور/ متخلفانِ واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020255794350131200/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%2F-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C