یارانه بنزین به پلاک خودرو داده می شود یا به سرپرست خانوار؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501925298718720/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87