یک پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان

منبع خبر: حوادث پ،
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030103771951697920/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86