قیمت پراید این روزها چند؟

 
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66062140/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

برای ،ید پراید چقدر باید هزینه کنیم؟

طبق مشاهدات قیمت روز پراید صفر، پراید ۱۵۱ پ، مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۲۲۱ و ۲۲۸ میلیون تومان ،یدوفروش می شود که نسبت به معاملات دو هفته گذشته حوالی ۲۴ میلیون گران شدند. مدل ۱۴۰۰ این خودرو، طی سه ماه گذشته ۳۸ میلیون گران شده است و مدل ۹۹ آن طی ۳۶ روز گذشته ۳۹ میلیون گران شده است.​

 

قیمت روز پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حوالی ۲۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که به م،ای افزایش ۳ میلیونی طی یک روز و ۱۵ میلیونی طی ماه گذشته است. قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE نیز ۲۱۹ میلیون تومان شد. این خودرو طی ۳۶ روز گذشته ۳۴ میلیون گران شده است.

مدل ۹۹ این خودرو ۱۹۹ میلیون قیمت گذاری شده است. که طی مدت گفته شده ۲۹ میلیون گران شده است.