ماجرای استعفای اعضای شورای رقابت بعد از دستور رییسی چیست؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020437645191415808/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F